Main content

Wat is SLB?

Inzet SLB'er - criteria voor aanmelding SLB - inhoud SLB

Inzet Specialistisch leesbehandelaar (SLB-er)

Wanneer leerlingen in interventieniveau 3 terechtkomen en extra begeleiding van minimaal 60 minuten per week buiten de klas geïndiceerd is, kunnen SLB-ers in beeld komen.
Dit zijn deskundigen op het gebied van behandeling van kinderen met ED en andere ernstige leesproblemen. Zij zijn getraind in het interpreteren van de diagnostische gegevens en de vertaling daarvan naar het behandelplan.

School kan aanmelden voor het SLB-traject of voor een consult wanneer er twijfel is of de leerling in aanmerking komt voor de specialistische leesbehandeling.
Een consult kan school handelingsadviezen opleveren om de noodzakelijke ondersteuning op school vorm te geven.

Na het consult kan alsnog besloten worden het SLB-traject te starten. Dan moet eerst het Aanvraagformulier SLB worden ingevuld (Zie stappenplan SLB).

Criteria voor aanmelding SLB

 • Het leesprobleem van de leerling moet voorop staan.
 • Tekstlezen (AVI): beheersingsniveau* <70% leerrendement, doortoetsen tot frustratieniveau.
 • Woordlezen DMT: drie meetmomenten, verdeeld over 1,5 jaar, van een laag C-niveau of D-niveau, of een aflopend C, D, E-niveau. Een doublure wordt hierin meegenomen.
 • De didactische leeftijd is minimaal 15 maanden.
 • De minimale leeftijd is 7 jaar.
 • Er dient 3 tot 6 maanden extra leesinstructie geboden te zijn. De begeleiding dient geëvalueerd te zijn en aangetoond kunnen worden middels handelingsplannen of het   ontwikkelingsperspectief (OPP).

*  Een AVI niveau > beheersing E6 kan een reden geven voor geen verwijzing naar het SLB-traject.

Andere redenen voor toelating SLB-traject:

 • Leerlingen die zijn afgewezen voor onderzoek ED en/ of behandeling door vergoede dyslexiezorg komen mogelijk in aanmerking voor SLB.
 • Leerlingen die uitbehandeld zijn, maar nog onvoldoende vooruitgang hebben geboekt, komen mogelijk in aanmerking voor SLB.

Er kan sprake zijn van een beredeneerde toewijzing. Dit is altijd ter beoordeling van de coördinator vakgroep SLB.

Inhoud SLB

 • Behandeling vindt plaats onder schooltijd, op een wijklocatie van de SLB’er.
 • Totale behandeling bestaat uit 30 behandelingen; de eerste periode beslaat acht weken waarbij de leerling twee keer per week behandeling krijgt. De eerste behandeling bestaat uit een intake onderzoek en na de eerste periode volgt een evaluatieonderzoek. De tweede periode beslaat twaalf weken waarbij de leerling één keer in de week een behandeling krijgt. School dient gedurende deze periode het ondersteuningsniveau 3 aan te vullen tot minimaal 60 minuten per week. Deze periode wordt afgesloten met een eindonderzoek door de SLB-er.
 • Een behandeling duurt 45 minuten.
 • Afstemming met school is van groot belang. Op vier momenten heeft de SLB’er contact met school; bij aanmelding, na het intake onderzoek, na het evaluatieonderzoek en na het eindonderzoek.