Main content

Handelingsgericht werken (HGW)

Handelingsgericht werken (HGW) is een werkwijze die behulpzaam blijkt te zijn bij het realiseren van passend onderwijs. Deze werkwijze heeft tot doel de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van alle leerlingen te verbeteren.

Het maakt adaptief onderwijs en adequate leerlingbegeleiding tastbaar, zodat een schoolteam effectief kan omgaan met verschillen tussen kinderen. HGW gaat over aansluiten bij de mogelijkheden van het kind en niet uitgaan van problemen of zaken die het kind niet kan.

HGW betekent het waarderen van verschillen tussen kinderen: wat heeft dit kind, van deze ouders, in deze groep, bij deze leerkracht, op deze school de komende periode nodig? Het is een planmatige manier van werken die bouwt op zeven uitgangspunten:

* Doelgericht: ambitieuze doelen en effectieve feedback zijn belangrijke kenmerken van goed onderwijs

* Het gaat om wisselwerking en afstemming: verandert de leerkracht, dan verandert de leerling … en omgekeerd.

* De onderwijsbehoefte staat centraal: van ‘wat een kind heeft of is’ naar ‘wat een kind nodig heeft om ...’

* De leerkrachten maken het verschil en ouders doen er evenzeer toe.

* Positieve aspecten van leerlingen, leerkrachten en ouders zijn van groot belang: die zijn nodig om de situatie te begrijpen en om ambitieuze doelen en een effectieve aanpak te formuleren.

* Betrokkenen werken constructief samen: we praten vooral mét elkaar en zo weinig mogelijk over of tegen elkaar.

* De werkwijze is systematisch en transparant: we zeggen wat we doen en we doen wat er zeggen.