Main content

Ondersteuningsplanraad

Medezeggenschap goed geregeld

Wettelijk gezien dient ieder samenwerkingsverband een ondersteuningsplanraad (oftewel OPR) in te stellen. Deze ondersteuningsplanraad dient haar goedkeuring te geven op het ondersteuningsplan. Daarnaast kan de ondersteuningsplanraad gevraagd en ongevraagd advies geven aan, of informatie inwinnen bij de directeur-bestuurder alsmede bij de raad van toezicht van het samenwerkingsverband.

De ondersteuningsplanraad bestaat uit vertegenwoordigers van medezeggenschapsraden van aangesloten scholen, zo gelijk mogelijk verdeeld tussen ouders en leerkrachten. De gewenste samenstelling van de ondersteuningsplanraad is gebaseerd op de wettelijke kaders medezeggenschap onderwijs (WMO).

De medezeggenschap op het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband is met het instellen van de ondersteuningsplanraad goed geborgd.

De ondersteuningsplanraad is te bereiken via e-mail.

De samenstelling van de ondersteuningsplanraad vindt u hier.

Er zijn nog vacatures; voor de geleding Personeel (vanuit de scholen) en voor de geleding Ouders