Main content

Geschillen

Ouders kunnen te allen tijde bezwaar maken tegen een beslissing van de school of van het ondersteuningsteam. Dat doen ze allereerst bij de school, die samen met de ouders  tot een oplossing tracht te komen. Indien dat niet leidt tot een bevredigende oplossing, kunnen ouders zich wenden tot het schoolbestuur van de betreffende school. Wanneer ouders ook met dit besluit niet akkoord zijn, kunnen zij zich tot de rechter wenden, die een bindende uitspraak doet.

De wet op Passend Onderwijs voorziet in de mogelijkheid dat ouders zich laten bijstaan of adviseren door een onderwijsconsulent. Deze consulent staat ouders met raad en daad bij en kent de instanties en mogelijkheden die er zijn voor hun kind.De Wet passend onderwijs voorziet in de mogelijkheid dat ouders zich laten bijstaan of adviseren door een onderwijsconsulent. Deze consulent staat ouders met raad en daad bij en kent de instanties en mogelijkheden die er zijn voor hun kind.

Voor geschillen, klachten of andere zaken waarmee ouders niet terecht kunnen of willen bij het schoolbestuur of het samenwerkingsverband, is er de Landelijke Geschillencommissie Passend Onderwijs. In gevallen van vermoedelijk oneigenlijk onderscheid (discriminatie) op grond van een handicap of chronische ziekte, kunnen ouders zich melden bij het college voor de rechten van de mens (CVRM) in Utrecht.

Het samenwerkingsverband is aangesloten bij;
* de Landelijke bezwaaradviescommissie toelaatbaarheidsverklaring sbo/vso;
* de Commissie van beroep PO;
* de Landelijke commissie voor geschillen WMS;
* de Geschillencommissie OOGO-ondersteuningsplan.

De stichting Onderwijsgeschillen is te bereiken via T. 030-2809590  of Website

Een volledig reglement voor geschillen is bij ieder schoolbestuur en bij het samenwerkingsverband in te zien en op te vragen.

Gedurende de tijd van het bezwaar of beroep, geldt het genomen besluit over de betreffende leerling. Tevens geldt de Leerplichtwet, waardoor ouders hun kind niet thuis kunnen houden, alsmede het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK), waar een melding gedaan kan worden van psychische en/of emotionele verwaarlozing wanneer ouders hun kind onderwijs of zorg onthouden.