Main content

Met gemeenten

In nauwe samenwerking

Het regionale karakter van onze ondersteuning aan leerlingen vereist een nauwe samenwerking met de gemeenten. Daarom wordt regelmatig overleg gevoerd. De Wet passend onderwijs vraagt dat we ‘Op Overeenstemming Gericht Overleg’ (OOGO) voeren met de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Dat geldt ten aanzien van het ondersteuningsplan en het daarin opgenomen beleid, waarin de samenwerking met gemeenten een relevante factor is.

Het samenwerkingsverband en de colleges van de drie verschillende gemeenten overleggen in het OOGO, elk vanuit de eigen verantwoordelijkheid, in ieder geval met elkaar over de afstemming tussen het passend onderwijs en:

  • de jeugdzorg;
  • de jeugdprofessionals van MEVIS;
  • het leerlingenvervoer;
  • de leerplicht;
  • de onderwijshuisvesting.

Door het samenwerkingsverband en de gemeenten worden ook afspraken gemaakt over de thema’s aansluiting onderwijs- arbeidsmarkt en taalopbrengsten. Meer informatie hierover is verkrijgbaar via het samenwerkingsverband  (zie ondersteuningsplan) of de gemeenten.