Main content

Vervolg privacyverklaring

over  persoonsgegevens, beveiligen en bewaren, etc

Persoonsgegevens die wij verwerken

Samenwerkingsverband Onderwijs dat Past verwerkt persoonsgegevens van leerlingen, personeel, en andere personen. Een deel van die persoonsgegevens ontvangen wij rechtstreeks van de betrokkenen. Bijvoorbeeld de NAW-gegevens bij het in dienst nemen van personeel. Een deel van de persoonsgegevens die wij verwerken verzamelen wij zelf, zoals gegevens over het functioneren van medewerkers en gegevens over afspraken die worden gemaakt over zorg en passend onderwijs voor leerlingen. Verder ontvangen wij ook persoonsgegevens van scholen, bijvoorbeeld bij het indienen van een aanvraag voor extra ondersteuning of het aanvragen van een Toelaatbaarheidsverklaring.

Waarom wij persoonsgegevens gebruiken

Persoonsgegevens van leerlingen gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

*Verdelen en toewijzen van ondersteuningsmiddelen en ondersteuningsvoorzieningen;
*beoordelen of leerlingen toelaatbaar zijn tot het onderwijs aan een speciale school voor basisonderwijs of tot het speciaal onderwijs;
*om te kunnen adviseren over de ondersteuningsbehoefte van een leerling.

Persoonsgegevens van personeel gebruiken wij met het oog op het uitvoeren van de arbeidsovereenkomst. Meer informatie over de persoonsgegevens die wij verwerken van leerlingen en personeel.

Meer informatie over de persoonsgegevens die wij verwerken van andere personen vindt u hier

Beveiligen en bewaren

Het samenwerkingsverband neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Zo slaan wij persoonsgegevens op in systemen die beperkt toegankelijk zijn en maken wij gebruik van versleuteling. Deze maatregelen zijn opgenomen in ons veiligheidsbeleid. Meer informatie vindt u hier.

De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Gegevens van leerlingen verwijderen wij drie jaar na afloop van de beoordeling van de toelaatbaarheid, advisering over de ondersteuningsbehoefte en/of toewijzing van ondersteuningsmiddelen. Voor personeel geldt dat wij persoonsgegevens twee jaar na het einde van het dienstverband verwijderen, tenzij het samenwerkingsverband zich moet houden aan (een langere) bewaartermijn uit de wet zoals een deel van de loonadministratie. Meer informatie vindt u hier.

Wie gebruiken binnen het Samenwerkingsverband de persoonsgegevens en worden persoonsgegevens gedeeld met derden?

Binnen het Samenwerkingsverband zijn de opgeslagen gegevens beperkt toegankelijk en gekoppeld aan functies en taken binnen de organisatie. Hier vindt u een overzicht daarvan.

Wij delen persoonsgegevens alleen met derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in opdracht van het samenwerkingsverband worden afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat uw gegevens ook daar goed zijn beveiligd. Meer informatie…

Welke rechten heb ik?

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, eerder gegeven toestemming in te trekken en u heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u in voorkomende gevallen aan het samenwerkingsverband vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of om uw gegevens aan uzelf of aan een derde partij over te dragen. Meer informatie… 

Heeft u een klacht over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken? Neem ook dan contact op met onze FG via vragen@onderwijsdatpast.info. Mocht u er samen met ons onverhoopt niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens).

Geautomatiseerde besluitvorming

Niet van toepassing.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Op deze website plaatsen wij eventuele herziene versies. Als een herziene versie wordt geplaatst zorgen wij voor een duidelijke melding hiervan met informatie over de belangrijkste wijzigingen. Ook geven wij aan wanneer de verklaring voor het laatst is gewijzigd.